Frysk

Faaks hawwe jo in stikje tekst nedich yn de Fryske taal. Ik kin dat sels foar jo skriuwe, mar ik kin ek jo eigen tekst oersette yn de Fryske taal.

Freegje mar ris wêr as ik jo mei helpe kin.

Efkes skilje nei 06-30084730 of in e-mail nei info@tekstwerkvannoord.nl